Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 mei 2021

Profiel stadsdeelcommissielid

Voor de aankomende stadsdeelcommissieverkiezingen van 16 maart 2022, heeft D66 Amsterdam Oost een profielschets opgesteld. Vanaf 15 juni 2021 tot en met 30 augustus 2021 kunnen kandidaten zich aanmelden.

Op dinsdag 18 mei en op woensdag 9 juni organiseren we informatiebijeenkomsten over de kandidaatstelling etc. Hou je mail in de gaten voor meer informatie en de Zoom-link. Voor vragen kan je ook contact opnemen met onze voorzitster Tanja Vermeer via: voorzitter@d66amsterdamoost.nl.

D66 Amsterdam Oost – Profiel Stadsdeelcommissielid

Basisvereisten en drijfveren voor een stadsdeelcommissielid

Het stadsdeelcommissielid is toegewijd aan D66, aan Amsterdam Oost en aan de afdeling. Er wordt van het stadsdeelcommissielid verwacht zich bezig te houden met (lokale) programmaontwikkeling en het voeren van campagne. Het stadsdeelcommissielid heeft of is bereid te investeren in dossier- en praktijkkennis om het gemeentelijk beleid op inhoud te beoordelen en met voorstellen voor verbetering te komen. Het stadsdeelcommissielid moet in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de stadsdeelcommissie meer is dan het voorbereiden en bijwonen van de stadsdeel- en gebiedsvergaderingen. Van het stadsdeelcommissielid wordt eveneens verwacht een actieve en betrokken relatie te hebben met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Oost. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bijwonen van culturele evenementen, sportwedstrijden en publieke debatten, het actief onderhouden van relevante netwerken in de stad. Maar ook het leveren van actieve bijdragen aan bijvoorbeeld themagroep- bijeenkomsten en andere activiteiten van de eigen vereniging. De maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met politieke sensitiviteit en een onafhankelijke en controlerende houding in de stadsdeelcommissie. Hierbij staat het behartigen van Amsterdam Oost belangen centraal. Het stadsdeelcommissielid is communicatief vaardig en neemt initiatief. Ook integriteit is van belang, waaronder het handhaven van sociale en ethische normen in het werk en publieke leven. Dit is belangrijk voor het wekken van vertrouwen in de eigen professionaliteit en integriteit. Een D66 stadsdeelcommissielid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van de taken als stadsdeelcommissielid, kan flexibel met deze tijd omgaan en is stressbestendig. Het stadsdeelcommissie werk neemt 10 tot 15 uur per week in beslag. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend.

Competenties van een Stadsdeelcommissielid

 • In aanvulling op het bovenstaand profiel worden tevens onderstaande persoonskenmerken en
  competenties meegewogen.
 • Visie vormend. Conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Onderhandelingsvaardig. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Netwerkgericht. Het vermogen hebben te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Innovatief. Komt met vernieuwende ideeën en oplossingen. Durft hierbij buiten de gebaande paden te denken.
 • Proactief en actie gericht. Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.
 • Verbindend. Werkt aan goede relaties tussen inwoners en de stadsdeelcommissie, alsmede de commissieleden onderling.
 • Overtuigingskracht hebbend. Erin slagen anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en hen hier enthousiast voor te maken. Debatvaardigheid is hier een onderdeel van.
 • Persoonlijke sensitiviteit tonend. Het vermogen hebben open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen.
 • Analytisch vermogen. Het vermogen hebben een probleem te analyseren en het probleem op te
  delen in hanteerbare proporties.

De fractie

Bovenstaand profiel geldt voor elk stadsdeelcommissielid afzonderlijk. Competenties en expertise van elk stadsdeelcommissielid kunnen echter verschillen en er zal bij de selectie van stadsdeelcommissieleden aandacht zijn voor complementariteit van competenties en een zo breed mogelijke spreiding van expertises binnen de fractie. Diversiteit staat hoog in het vaandel van D66. We streven daarom naar een fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om alle vormen van diversiteit bijvoorbeeld die op het gebied van leeftijd, gender, etnische en sociale achtergrond, competenties, ervaring, enzovoorts. Een
goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen.  De fractie fungeert als team en moeten dus goed kunnen samenwerken. Het team straalt uit dat ze benaderbaar en ambitieus zijn.

Taken en verantwoordelijkheden

 •  Vervult proactief de rol als ‘ogen en oren’ van het eigen gebied in de SDC. Concreet:
  o Betrekt bewoners en ondernemers bij de voorbereiding en besluitvorming over gemeentelijke gebiedsplannen
  o Weegt de belangen in/van het eigen gebied zorgvuldig af en brengt deze belangen onder de aandacht bij het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie.
 • Schrijft en verdedigt vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 ‘Adviezen’ aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel over het te voeren beleid in het Stadsdeel.
 • Neemt deel aan de vergaderingen die de SDC per maand voert.
 • Bereidt de vergaderingen van de SDC met het Dagelijks Bestuur degelijk voor; dit betekent veel leeswerk, meningsvorming op basis van gesprekken met belanghebbenden, en bruggen bouwen binnen de Amsterdamse politiek.
 • Ontwikkelt en onderhoudt verbinding met lokale netwerken. Dit kan vele vormen aannemen, zoals werkbezoeken, deelname aan debatten en ‘koffiemomenten’.
 • Informeert actief, als het lokale gezicht van D66, zowel de stad als de vereniging over de activiteiten van D66 in het stadsdeel, bijvoorbeeld via (sociale) media en ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten van de eigen deelafdeling van D66.
 • Onderhoudt informeel frequent contact met de politiek secretaris in het bestuur van de deelafdeling.

Tot slot

Kandidaten dienen op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid te zijn van D66. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur. De kandidaat dient tevens te voldoen aan de wettelijke eisen en heeft aan de contributieverplichtingen voldaan.

De belangrijkste bron van inkomsten van D66 Amsterdam Oost zijn de vrijwillige afdrachten op basis van de afdrachtregeling. Bij het invullen van het kandidaatstellingsformulier geeft de kandidaat aan deze regeling na de verkiezing na te zullen komen. Op het aanmeldingsformulier staan diverse additionele formele eisen waaraan een kandidaat moet voldoen. De kandidaat is bekend met deze eisen, het afdelingsreglement en de procedures binnen de vereniging.